عمیق تر
تلاش
کن


اطلاعات بیشتر
آرامش

تمرینات را با آرامش آغاز کنیدالبته منظور از آرامش
تنبلی نیست

افزایش ایمنی بدن

پیلاتسباعث تقویت
سیستم ایمنی بدن میشود

تاریخچه پیلاتس


پیلاتس به وسیله ژوزف پیلاتس، متولد آلمانی، ابداع شد که معتقد بود سلامت جسمی و ذهنی ارتباط نزدیکی به هم دارند.


بیشتر بخوانید

تمرینات پیلاتس

حدود 500 نوع تمرین

سن تمرین کننده

همه سنین، حتی سالمندان و زنان باردار

مدت تمرین روزانه

حدود یک ساعت

تمرین کن، تغذیه مناسب داشته باش و تمرین کن.

پيلاتس سیستم ورزشی است که در سال 1920 توسط ژوزف پیلاتس پایه گذاري گردید. این ورزش در ابتدا توسط ژوزف پیلاتس علم کنترل بدن نام گذاري شده بود که پس از مرگ وي بدلیل احترام و حفظ یاد و خاطره او توسط بازماندگانش به نام پیلاتس متداول شد.

روش تمرینی پیلاتس متشکل از ورزش ھایی است که تمرکز روي پیشرفت،انعطاف و قدرت در تمام اندامھاي بدن دارد،بدون این که عضلات را حجیم کند یا آنھا را از بین ببرد. این روش تمرینی از حرکات کنترل شده اي تشکیل شده که بین بدن و مغز ھارمونی فیزیکی ایجاد کرده و توانایی بدن افراد را در ھر سن بالا می برد.


درباره ما

فروشگاه آکوند

بهترین ست های زنانه، ورزشی و راحتی بانوان

فروشگاه آکوند کجاست؟فروشگاه آکوند یکی از زیرمجموعه های آکادمی ورزشی آکوند است.
هدف این مجموعه تهیه و رساندن بهترین ست های ورزشی و راحتی بانوان و وسایل ورزشی با کیفیت عالی به بانوان ورزشکار عزیزمان می باشد.


فروشگاه آکوند

آرامش

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
را ﺑﺎ آراﻣﺶ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ
و ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آراﻣﺶ تنبلی ﻧﯿﺴﺖتمرکز

ﻻزﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺖ. ﺗﻔﮑﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮدهماهنگی

ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮی در اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ از ظﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪتنفس

ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ و در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻔس را ﺑﯿﺮون دھﯿﺪ


بیدار شو ... تمرین کن ! بدنتو بساز !
 
 
Acvand

از
سکون
به
سلامتی


بیشتر بخوانید
تمرین با آکوند

به برنامه تمرینی ما بپیوندید


اطلاعات بیشتر

ورود

Prove your humanity: 3   +   3   =  

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟